Pimpinella Ordens historia i kort sammandrag
Denna framställning bygger på de av framlidne Stormästaren Åke Ohlmarks sammanfattade och reviderade uppgifterna om den illustra Pimpinella Orden efter "Skarhultsboken, Röda Boken, Schwerinska minnesanteckningarna samt Ohlmarkska minnesanteckningar och hågkomsterna".
Som framgår av Pimpinella Ordens statuter är Pimpinella Orden ett programmatiskt otidsenligt Ordenssällskap, som bygger på Bellmanska 1700-talstraditioner ("rödt vijn med Pimpinella") och vill verka för ett - under broderliga och konviviala former - strängt iakttagande av en förgången tids kultiverade och förfinade umgängesstil. Detta ety "Ingenting är omöjligt.....". Om Pimpinella Ordens äldsta historia är intet annat med visshet känt än att Orden existerade i Uppsala på 1840-talet såsom "den vidt berömde Piminellaorden" med ett icke preciserat antal "bröder" och med Gunnar Wennerberg som Stormästare sedan ett antal år. Han bar titeln "Signor Pimpinello" och tillträdde sitt ämbete med en oration över ämnet "Beckasin och Pimpinella, eller huruledes dessa i urkunderna förekommande kabbalistiska utryck af ordensbröderna böra rätteligen förstås och uttolkas". Den Bellmanska frasen återkommer som första fråga i ritualen vid reception till Väpnargraden och orationsprincipen lever vidare i form av dissertationer och disputationer vid det fria Pimpinellska Universitetet.
Historien såväl före som efter Wennerberg är dunkel, men ordenstraditionen vill till förste Stormästare göra Adolf Bellman, skalden Carl Michael Bellmans son, och till Wennerbergs efterträdare August Sohlman.
I varje fall är det ett faktum, att Pimpinella Orden flyttade till Stockholm och efter några år där ingick i Ordensföreningen Idus Martii varifrån en kärntrupp på tio man bröt sig ut vid mitten på 1920-talet.
Generalguvenören sedermera Ståt-Hållar'n Nils-Ola Roth på Rådhustrappan i Skanör
efter inaugurationen därstädes i anslutning till det Pimpinellska Nyåret, april 1997.

De sju logerna
Första rangen innehar alltid Moderlogen med säte i Stockholm och namn "Stora landslogen Then Gyldene Freden". Logens stormästare bär titeln Överståthållare, dess övriga funktionärer bär till sin titel prefixet Stor- därest deras verksamhet rör hela Orden som sådan.
Stormästare är Vigo Löfcrantz. Logen utger sedan mer än ett halvsekel den obrutna årgången av publikationen "Then Pimpinelliska Argus".
Av övriga sex loger är fyra omedelbart knutna till Stora Landslogen, två fristående.
Andra logen i rang heter Regnum Scaniœ och residerar i Malmö. Dess provinsialmästare (PM) bär titeln Generalguvernör och som uppburen sådan presiderar alltsedan Vår-Kapitlet 2013, Olaf Olsson. Logen utger oregelbundet publikationen "Snapshanen".
Den tredje logen heter Götha Leijon med säte i Göteborg. PM bär titeln Superkarg. Den siste var kammarherre G.A. Bratt innan logen återuppväcktes 2011.
Fjärde logen heter Hafnia, med säte i Köpenhamn. PM bär titeln Generalresident.
Femte logen heter Scawenia med säte i Skagen. Dess mästare bär titeln Amirallöjtnant och kan ej bli amiral efter det Skagens-Frederikhavns store sjöhjälte Peder Wessel Tordenskjold dog som endast amirallöjtnant.
Sjätte logen är fristående, heter Peer Gynt och residerar i Oslo. Dess mästare bär titeln Rikesjarl. I övrigt har den sin egen ritual med intagande genom kokande "i gryten" och speciella charger, såsom Dovregubben o s v.
Sjunde logen är en förening av svenskar och finnar i Bangkok. Logen heter Den trehövdade elefanten, PM kallas Den levande Buddha. Bangkok-klubben utger sin egen publikation "Djungel-Argus".